< Geri Dön

SERALINE YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VEİŞLENMESİPOLİTİKASI

 

HedefKitle:Seralıne Yapı Malzemeleri İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler

 

Hazırlayan:Seralıne Yapı Malzemeleri İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

 

Versiyon: 1.0

 

Onaylayan: Seralıne Yapı Malzemeleri İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından onaylanmıştır.

 

İÇİNDEKİLER

 

 1. GİRİŞ 3

1.1. Amaç  3

1.2. Kapsam   3

1.3. Dayanak  3

1.4. Tanımlar  4

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIKONULARI 5

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin“Sağlanması 5

2.2. Özel Nitelikli Kişisel VerilerinKorunması 5

2.3. KişiselVerilerin Korunmasıve İşlenmesi Bilincinin  Geliştirilmesi 5

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 6

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi 6

3.2. Kişisel Verilerin İşlenmeŞartları 6

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinİşlenmesi 7

3.4. Kişisel Veri SahibininAydınlatılması 7

3.5. Kişisel VerilerinAktarılması 7

 1. KİŞİSELVERİ ENVANTERPARAMETRELERİ 8
 2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER 9
 3. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VEİMHASI 9
 4. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINKULLANILMASI 9

7.1. Kişisel Veri SahibininHakları 9

7.2. Kişisel Veri Sahibinin HaklarınıKullanması 10

7.3. Seraline’ın Başvurulara Cevap Vermesi 10

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi 10

7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı 10

 1. YÜRÜTME 11
 2. YÜRÜRLÜK ve İLANI 11

EK 1- VeriKategorileri ve Kişisel Veriler  12

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşlemeAmaçlar  14

EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve AktarılmaAmaçları 15

 

SERALINE YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 1. GİRİŞ

Seralıne Yapı Malzemeleri ins. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.(“Seraline”)zemin, duvar ve dış cephe kaplamaları yanında banyo ve mutfak projelerinde kaliteli ve güvenilir ticaret anlayışı ile satış ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini sağlamaktadır.

Seraline yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. Seraline Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası(“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca(“Kanun”)belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının Seraline organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. Seraline bu Politika prensipleri doğrultusunda,üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

 

 • Amaç

Bu Politikanınamacı,Kanun veilgilidiğermevzuatileöngörülenusulveesasları, Seralineorganizasyonvesüreçlerineuyumlulaştırılarak, faaliyetlerindeetkinbirşekildeuygulanmasınısağlamaktır. SeralinekişiselverilerinişlenmesivekorunmasıiçinbuPolitikaileher türlüidariveteknikönlemlerialmakta, gerekliiçprosedürleroluşturmakta, farkındalığıarttırmakta, bilincinsağlanmasıiçingereklitümeğitimleriyapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlarveişortaklarının Kanun süreçlerineuyumlarıiçin, gereklitümönlemleralınmakta,uygunveetkindenetimmekanizmalarıkurulmaktadır.

1.2.Kapsam

Politika,Seralineişsüreçlerindeotomatikolanyadaherhangibirverikayıtsistemininparçasıolmakkaydıylaotomatikolmayanyollarlaeldeedilenbütünkişiselverilerikapsamaktadır.

 • . Dayanak

Politika, Kanun veilgilimevzuatadayanmaktadır.Kişisel veriler, Kişisel veriler, 6948 sayılı Sanayi SiciliKanunu, 4703 sayılıÜrünlereİlişkin Teknik MevzuatınHazırlanmasıveUygulanmasıHakkındaKanunu, 132 sayılıTürkStandartlarıEnstitüsü (TSE)  KuruluşKanunuilebuKanundadeğişiklikyapanKanunlar, 6502 sayılıTüketicininKorunmasıHakkında Kanun, 1774 sayılıKimlikBildirmeKanununu, 4857 sayılıİşKanunu, 6331 İşSağlığıveGüvenliğiKanunu, 5510 sayılıSosyalSigortalarveGenelSağlıkSigortasıKanunu, 4447 sayılıİşsizlikSigortasıKanunu, 6102 sayılıTürkTicaretKanunu, 213 sayılıVergiUsulKanunuvediğerilgilimevzuattankaynaklananyasalyükümlülükleriyerinegetirmekiçinişlenmektedir.

YürürlüktekimevzuatvePolitikaarasındauyumsuzlukolduğuhallerdeyürürlüktekimevzuatuygulanır. İlgilimevzuattarafındanöngörülendüzenlemeler,PolitikaileSeralineuygulamalarınadönüştürülmektedir.

1.4 .Tanımlar

Açıkrıza

Belirlibirkonuyailişkin,bilgilendirilmeyedayananveözgüriradeyleaçıklananrızayıifadeeder.

BaşvuruFormu

Kişisel verisahiplerininhaklarınıkullanmakiçinyapacaklarıbaşvuruyuiçeren, 6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunmasıKanununave Kişisel VerileriKorumaKurumununçıkardığı Veri SorumlusunaBaşvuruUsulveEsaslarıHakkındaTebliğeuygunolarakhazırlanmış,ilgilikişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafındanverisorumlusunayapılacakbaşvurularailişkinbaşvuruformu.

İlgilikullanıcı

Verilerinteknikolarakdepolanması, korunmasıveyedeklenmesindensorumluolankişiyadabirimhariçolmaküzereverisorumlusuorganizasyonuiçerisindeveyaverisorumlusundanaldığıyetkivetalimatdoğrultusundakişiselverileriişleyenkişilerdir.

İmha

Kişisel verilerinsilinmesi, yok edilmesiveyaanonim hale getirilmesi.

Kayıtortamı

Tamamenveyakısmenotomatikolanya da herhangibirverikayıtsistemininparçasıolmakkaydıylaotomatikolmayanyollarlaişlenenkişiselverilerinbulunduğu her türlüortam.

Kişisel veri

Kimliğibelirliveyabelirlenebilirgerçekkişiyeilişkin her türlübilgi.

Kişisel verilerinişlenmesi

Kişisel verilerintamamenveyakısmenotomatikolanya da herhangibirverikayıtsistemininparçasıolmakkaydıylaotomatikolmayanyollarlaeldeedilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafazaedilmesi, değiştirilmesi, yenidendüzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, eldeedilebilirhâlegetirilmesi, sınıflandırılmasıya da kullanılmasınınengellenmesigibiverilerüzerindegerçekleştirilen her türlüişlem.

Kişisel verilerinanonim hale getirilmesi

Kişisel verilerin, başkaverilerleeşleştirilerekdahihiçbirsurettekimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyleilişkilendirilemeyecekhâlegetirilmesi.

Kişisel verisahibi

Kişisel verileriSeralinetarafındanveyaadınaişlemesokulangerçekkişi.

Kişisel verilerinsilinmesi

Kişiselverilerinsilinmesi;kişiselverilerinİlgiliKullanıcılariçinhiçbirşekildeerişilemezvetekrarkullanılamaz hale

getirilmesi.

Kişisel verilerin yok edilmesi

Kişisel verilerinhiçkimsetarafındanhiçbirşekildeerişilemez, gerigetirilemezvetekrarkullanılamaz halegetirilmesiişlemi.

Kurul

Kişisel VerileriKorumaKurulu

Kurum

Kişisel VerileriKorumaKurumu.

Özel niteliklikişiselveri

Kişilerinırkı, etnikkökeni, siyasidüşüncesi, felsefiinancı, dini, mezhebiveyadiğerinançları, kılıkvekıyafeti, dernek,vakıfyadasendikaüyeliği,sağlığı, cinselhayatı, cezamahkûmiyetivegüvenliktedbirleriyleilgiliverileriile

biyometrikvegenetikverileri.

Periyodikimha

Kanun’dayeralankişiselverilerinişlenmeşartlarınıntamamınınortadankalkmasıdurumundakişiselverilerisaklamaveimhapolitikasındabelirtilenvetekraredenaralıklarlare’sengerçekleştirileceksilme,yoketmeveyaanonimhalegetirmeişlemi.

Veri İşleyen

Veri sorumlusununverdiğiyetkiyedayanarakonunadınakişiselveriişleyengerçekvetüzelkişi.

Veri KayıtSistemi

Kişisel verilerinbelirlikriterleregöreyapılandırılarakişlendiğikayıtsistemi.

Veri sahibi / İlgilikişi

Kişisel verisiişlenengerçekkişi.

Veri sorumlusu

Kişisel verilerinişlemeamaçlarınıvevasıtalarınıbelirleyen, verikayıtsistemininkurulmasındanveyönetilmesindensorumluolangerçekveyatüzelkişi.

Veri Temsilcisi

Kanun uyarınca Veri Sorumlusununilgili kanun maddelerikapsamındakigörevleriniyerinegetirmeküzereatanmışgerçekkişidir.

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihindeResmiGazete’ de yayımlanan Kişisel VerilerinSilinmesi, Yok EdilmesiveyaAnonim Hale GetirilmesiHakkındaYönetmelik

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIKONULARI

 

 • Kişisel VerilerinGüvenliğininSağlanması

Seraline,kişiselverilerinhukukaaykırıaçıklanmasını, erişimini, aktarılmasınıveyabaşkaşekillerdeoluşabilecekgüvenliksorunlarınıönlemekiçin, kişiselverininniteliğinegöre,Kanun’un12.maddesindeöngörülengerekliönlemlerialmaktadır.Seraline,KişiselVerileriKorumaKurumutarafındanyayımlanmışolanrehberlereuygunolarakgereklikişiselverigüvenlikseviyesinisağlamakiçintedbirleralmakta, denetimlergerçekleştirmektedir.

 • Özel Nitelikli Kişisel VerilerinKorunması

Özel nitelikteolan, kişilereaitırk,etnikköken,siyasidüşünce,felsefiinanç,din,mezhepveyadiğerinançlar,kılıkvekıyafet,dernek,vakıfyadasendikaüyeliği,sağlık,cinselhayat,cezamahkûmiyeti,güvenliktedbirleriyleilgiliverilerilebiyometrikvegenetikverilerinkorunmasınayönelikalınanönlemlerözenleuygulanmaktavegereklidenetimleryapılmaktadır.

 

 • KişiselVerilerinKorunmasıveİşlenmesiBilincininGeliştirilmesi

Seraline,kişiselverilerinhukukauygunişlenmesini,erişilmesini, verilerinmuhafazasıvehaklarıkullanmayayönelikbilincingeliştirilmesiiçinilgilileregereklieğitimleriverir.

Çalışanlarınkişiselverilerikorumabilinciniarttırmakiçin,Seralinegerekliişsüreçlerinioluşturur,ihtiyaçduyulmasıhalindedanışmanlardandestekalır.UygulamadakarşılaşılaneksikliklerveeğitimlerinsonucuSeralineyönetimitarafındandeğerlendirilir.Yapılanbudeğerlendirmelerileilgilimevzuattakideğişikliklerebağlıihtiyaçduyulmasıhalindeyeni eğitimlerdüzenlenir.

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.1.Kişisel VerilerinMevzuata Uygun İşlenmesi

Kişisel verileraşağıdasayılanilkelerdoğrultusundamevzuatauygunişlenir.

 1. HukukaveDürüstlükKuralınaUygunİşleme

     Kişiselveriler,işsüreçleriningerektirdiğiölçüde,bunlarlasınırlı, kişilerintemelhakveözgürlüklerinezararvermeden,hukukavedürüstlükkuralınauygunolarakişlenir.

 1. KişiselVerilerinGüncelveDoğruveOlmasınıSağlama

     İşlenenkişiselveriler,güncelvedoğrututmakiçingerekliönlemleralınmaktaveplan veprogramlıçalışılmaktadır.

 • Belirli,AçıkveMeşruAmaçlarlaİşleme

Kişiselveriler,yürütülenişsüreçlerindebelirlenenveaçıklananmeşruamaçlarabağlıişlenmektedir.

 1. İşlendikleriAmaçlaBağlantılı,SınırlıveÖlçülüOlma

     Kişiselveriler,işsüreçleriningerektirdiğinitelikveölçüdetoplamakta, belirlenenamaçlarabağlı,sınırlıişlenmektedir.

 1. GerekliOlanSüreKadarMuhafazaEtme

Kişisel veriler, ilgilimevzuattaöngörülenvekişiselverileriişlemeamacıiçingerekliolanenazsürekadarmuhafazaedilmektedir.Öncelikle, ilgilimevzuattakişiselverilerinsaklanmasıiçinbirsüreöngörülmüşisebusüreye,öngörülmemişisekişiselverilerişlendikleriamaçiçingerekliolansürekadarmuhafazaedilmektedir.Kişiselverilersaklamasürelerininsonundaperiyodikimhasürelerineveyaverisahibibaşvurusunauygunolarak,uygunyöntemlerle(silme,yoketmeveyaanonimleştirme) imhaedilmektedir.

3.2.Kişisel VerilerinİşlenmeŞartları

Kişiselveri,sahibininaçıkrızavermesiveyaaşağıdabelirtilendiğerbirveyabirdenfazlaşartadayanarakişlenir.

 1. Kişisel Veri SahibininAçıkRızasınınBulunması

     Kişisel verilerinişlenmesiverisahibininaçıkrızasıylayapılır. Kişisel verisahibininaçıkrızası:belirlibirkonudabilgilendirilerekveözgüriradesialınarakgerçekleşir.

 1. Kişisel Veri SahibininAçıkRızasınınBulunmaması

Aşağıdasıralananşartlarındanherhangibirininbulunmasıdurumundaverisahibininaçıkrızasınagerekkalmaksızınkişiselverilerişlenebilir.

 1. KanunlardaAçıkçaDüzenlenmesi

Kanunlardakişiselverilerinişlenmesineilişkinaçıkbirdüzenlemebulunmasıhalindekişiselveriler, verisahibininrızasıalınmadanişlenebilir.

 

 1. FiiliİmkânsızlıkSebebiyleİlgilininAçıkRızasınınAlınamaması

Fiiliimkânsızlıknedeniyle,rızasınıaçıklayamayacakdurumdaolanveyarızasınageçerliliktanınamayacakolankişinin,kendisininyadabaşkabirkişininhayatıveyabedenbütünlüğünükorumakiçin,kişiselverisininişlenmesizorunluolmasıdurumundaverisahibininkişiselverileriişlenebilir.

 1. SözleşmeninKurulmasıveyaİfasıylaDoğrudanİlgiOlması

     Kişiselverilerinişlenmesi, verisahibinintarafolduğubirsözleşmeninkurulmasıveyaifasıyladoğrudanilgiliyseverisahibininkişiselverileriişlenebilir.

 1. HukukiYükümlülüğünYerineGetirilmesi

Seralinehukukiyükümlülükleriyerinegetirirken,kişiselveriişlemezorunluolmasıhalindeverisahibininkişiselverileriişlenebilir.

 1. KişiselVeriSahibininKişiselVerisiniAlenileştirmesi

Kişiselverisinialenileştirenverisahiplerineaitkişiselveriler,alenileştirmeamacıylasınırlıolarak,kişiselverileriişlenebilir.

 1. BirHakkınTesisiveyaKorunmasıiçinZorunluVeriİşleme

     Veri işlemebirhakkıntesisi,kullanılmasıveyakorunmasıiçinzorunluiseverisahibininkişiselverileriişlenebilir.

 1. MeşruMenfaatiçinZorunluVeriİşleme

Kişiselverisahibinintemelhakveözgürlüklerinezararvermemekkoşuluyla,Seralinemeşrumenfaatleriiçinveriişlemeninzorunluolmasıdurumundaverisahibininkişiselverileriişlenebilir.

3.3.Özel Nitelikli Kişisel Verilerinİşlenmesi

Seralineözelniteliklikişiselverileri,Kanun vePolitika’dabelirlenenilkelereuygun,Kurul’unbelirlediğiyöntemlerlegereklihertürlüidariveteknikönlemlerialarak,aşağıdakiusulveesaslarlaişler:

 1. Sağlıkvecinselhayatdışındakiözelniteliklikişiselveriler,kanunlardaişlenmesineilişkinaçıkçabirhükümolmasıdurumundaverisahibininaçıkrızasıaranmadanişlenebilir. Kanunlardaaçıkçaöngörülmeyenhallerdeverisahibininaçıkrızasıalınır.
 2. Sağlıkvecinselhayatailişkinözelniteliklikişiselveriler,sırsaklamayükümlülüğüaltındabulunankişilerveyayetkilikurumvekuruluşlartarafından:kamusağlığınınkorunması,koruyucuhekimlik,tıbbiteşhis,tedavivebakımhizmetlerininyürütülmesi,sağlıkhizmetleriilefinansmanınınplanlanmasıveyönetimiamacıyla,verisahibininaçıkrızasıaranmaksızınişlenebilir. Aksihaldeverisahibininaçıkrızasıalınır.

3.4.Kişisel Veri SahibininAydınlatılması

Seraline,kişiselverisahiplerini,hangiamaçlarlakişiselverilerininişlendiği,hangiamaçlarlakimlerlepaylaşıldığı,hangiyöntemlerletoplandığı, hukukisebebiveverisahiplerininkişiselverilerininişlenmesindesahipolduğuhaklarıkonularında, ilgilimevzuatauygunşekildebilgilendirir. Bu bakımdankişiselverilerininkorunmasını,Politika’dakiesaslarçerçevesindehazırlanandiğerpolitikabelgeleriveaydınlatmametinlerinebağlıyürütülmektedir.

3.5. Kişisel VerilerinAktarılması

Seraline,kişiselveriişlemeamaçlarıdoğrultusunda,gerekligüvenlikönlemlerinialarak,kişiselverileriveözelniteliklikişiselverileriüçüncükişilere (üçüncükişişirketlere,grupşirketlerine,üçüncügerçekkişilere)hukukauygunolarakaktarabilir.Seralineaktarmaişlemlerini,Kanun’un8.maddesindeöngörülendüzenlemelereuygunşekildeişlemlerigerçekleştirir.

 1. KişiselVerilerinAktarılması

Kişiselverilerinakratılmasıiçinkişiselverisahibininaçıkrızasıaranmaklabirlikte,aşağıdabelirtilenkoşullarınbiryadabirkaçınadayanılarak,Kurultarafındanöngörülenyöntemler de dahilgereklitümgüvenlikönlemlerialınarakkişiselverilerüçüncükişilereaktarılabilir.

 1. Kanunlardaaçıkçaöngörülmesi,
 2. Birsözleşmeninkurulmasıveyaifasıyladoğrudandoğruyailgilivegerekliolması,
 3. Seraline’nınhukukiyükümlülüğünüyerinegetirebilmesiiçinzorunluolması,
 4. Verisahibitarafındankişiselverilerialenileştirilmişolmasışartıyla,alenileştirmeamacıylasınırlı,
 5. Seraline’nınveyaverisahibininveyaüçüncükişilerinhaklarınıntesisi, kullanılmasıveyakorunmasıiçinzorunluolması,
 6. VerisahibinintemelhakveözgürlüklerinezararvermemekkaydıylaSeralinemeşrumenfaatlerininsağlanmasıiçinzorunluolması,
 7. Fiiliimkânsızlıknedeniylerızasınıaçıklayamayacakdurumdabulunanveyarızasınahukukigeçerliliktanınmayankişininkendisininyada birbaşkasınınhayatıveyabedenbütünlüğünükorumasıiçinzorunluolması.

Kurultarafındanyeterlikorumayasahipolduğubelirlenen,“YeterliKorumayaSahipYabancıÜlke”olarakilanedilenyabancıülkestatüsündekilere, yukarıdasayılandurumlarınherhangibirinebağlıkişiselverileraktarılabilir.Yeterlikorumabulunmayan,TürkiyeveyabancıülkedekiverisorumlularınınyeterlibirkorumayıyazılıolaraktaahhütedenveKurul’uniznininbulunduğu“YeterliKorumayıTaahhüt EdenVeri SorumlusununBulunduğuYabancıÜlke”statüsündekilere,mevzuattaöngörülenşartlaragörekişiselverileraktarılabilir.

ii.ÖzelNitelikliKişiselVerilerinAktarılması

Özelniteliklikişiselveriler,Politika’dabelirlenenilkelereuygunolarak,Kurul’unbelirleyeceğiyöntemlerdedahilolmaküzere,gereklihertürlüidarivetekniktedbirleralınarakaşağıdabelirlenenkoşullarlaaktarılabilir:

 1. Sağlıkvecinselhayatdışındakiözelniteliklikişiselveriler,kanunlardakişiselverilerinişlenmesineilişkinaçıkçabirhükümolmasıhalindeverisahibininaçıkrızasıaranmaksızın,aksihaldeverisahibininaçıkrızasıalınmasıdurumunda.
 2. Sağlıkvecinselhayatailişkinözelniteliklikişiselveriler,kamusağlığınınkorunması,koruyucuhekimlik,tıbbiteşhis,tedavivebakımhizmetlerininyürütülmesi,sağlıkhizmetleriilefinansmanınınplanlanmasıveyönetimiamacıyla,sırsaklamayükümlülüğüaltındabulunankişilerveyayetkilikurumvekuruluşlartarafındanaçıkrızaaranmaksızın,aksihaldeverisahibininaçıkrızasıalınmasıdurumunda.

Kişiselveriler, “YeterliKorumayaSahipYabancıÜlke”statüsündekilereyukarıdakişartlardanherhangibirininbulunmasıhalinde,yeterlikorumanınbulunmamasıhalinde “YeterliKorumayıTaahhütEdenVeri SorumlusununBulunduğuYabancıÜlke”statüsündekileremevzuattadüzenlenenveriaktarımşartlarınagörekişiselverileraktarılabilir.

4.KİŞİSELVERİ ENVANTERPARAMETRELERİ

Seralineyönetim, insankaynaklarıidariişler, maliişler (Muhasebe – Finans), Planlama-Lojistik Bilgi İşlem,satışvepazarlama,satınalmaişsüreçlerinde, çalışanadayı, çalışan, hissedar/ortak, potansiyelürünveyahizmetalıcısı, tedarikçiçalışanı,tedarikçiyetkilisi,ürünveyahizmetalan, veli/vasi/temsilciveziyaretçilerileailebireyiveyakınındanoluşankişiselverisahipliklerineaitverikategorilerivekişiselverileri(Ek-1), kişiselveriişlemeamaçlarına(Ek-2)bağlıişlenmektedir. Veri kategorilerine gore işlenmeamaçlarıileverikonusukişigruplarıdetaylarınahttps://verbis.kvkk.gov.tr/adresindenSeraline’nınalanındabildirilmektedir.

Kişisel veriişlemeamaçlarıkişiselverikategorilerinegöre,Kanun’un10.maddesivediğermevzuatuyarıncailgilikişileribilgilendirmek,Kanun’un5.ve6.maddesindebelirtilenkişiselveriişlemeşartlarındanenazbirinedayalıvesınırlıolarak,kişiselverilerinişlenmesineilişkinKanun’un4.maddesindebelirtilenilkelerbaştaolmaküzere,Kanun’dabelirtilengenelilkelereuygungerçekleştirmekiçinbelirlenamaçlaragöreişlenmektedir.

Kişisel verilerPolitika “3.5. Kişisel VerilerinAktarılması” bölümündebelirlenenesaslarla: Gerçekkişilerveyaözelhukuktüzelkişileri, hissedarlar, işortakları, tedarikçiler, yetkilikamukurumvekuruluşları, özelsigortaşirketleri, sözleşmelihizmetaldığımızişbirliğiyaptığımızkuruluşlarilebelirlenenamaçlarla(Ek-3)paylaşılabilmektedir. Yabancıülkelereveriaktarımıherhangibirverikategorisindesözkonusudeğildir.

5.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

Seraline, Kanundabelirlenenusulveesaslarlaişlemekteolduğukişiselverilerinkorunmasıiçingerekliteknikveidaritedbirlerialmakta, bukapsamdagereklidenetimleriyapmakta, bilinçlendirmeveeğitimfaaliyetlerinigerçekleştirmektedir.

İşlenenkişiselverilerinteknikveidaritümtedbirleralınmışolmasınarağmen, kanuniolmayanyollarlaüçüncükişilertarafındanelegeçirilmesidurumunda, Seralinebudurumumümkünolanenkısasüreiçerisindeilgilikişivebirimlerehaberverir.

6.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VEİMHASI

Seraline,kişiselverileriişlemeamacıiçingerekliolansüreileilgilimevzuattaöngörülenenazsürekadarmuhafazaeder.Seraline,öncelikleilgilimevzuattabirsürebelirlenmişisebusüreyeuygun; yasalbirsüreöngörülmemişisekişiselverilerinişlenmeamacıiçingereklisürekadarkişiselverilerisaklar.Kişiselverilerbelirlenensaklamasürelerininsonunda,periyodikimhasürelerineveyaverisahibibaşvurusunauygunolarak,belirlenenyöntem(silme,yoketmeveyaanonimleştirme) ileimhaedilir.

7.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINKULLANILMASI

7.1. Kişisel Veri SahibininHakları

Kişisel verisahipleriKanundankaynaklananaşağıdabelirtilenhaklarasahiptirler:

 1. Kişiselveriişlenipişlenmediğiniöğrenme,
 2. Kişiselverileriişlenmişsebunailişkinbilgitalepetme,
 • Kişisel verilerinişlenmeamacınıvebunlarınamacınauygunkullanılıpkullanılmadığınıöğrenme,
 1. Yurtiçindeveyayurtdışındakişiselverilerinaktarıldığıüçüncükişileribilme,
 2. Kişiselverilerineksikveyayanlışişlenmişolmasıhâlindebunlarındüzeltilmesiniistemevebukapsamdayapılanişleminkişiselverilerinaktarıldığıüçüncükişilerebildirilmesiniisteme,
 3. Kanunveilgilidiğerkanunhükümlerineuygunolarakişlenmişolmasınarağmen, işlenmesinigerektirensebeplerinortadankalkmasıhâlindekişiselverilerinsilinmesiniveyayokedilmesiniistemevebukapsamdayapılanişleminkişiselverilerinaktarıldığıüçüncükişilerebildirilmesiniisteme,
 • İşlenenverilerinmünhasıranotomatiksistemleraracılığıileanalizedilmesisuretiylekişininkendisialeyhinebirsonucunortayaçıkmasınaitirazetme,
 • Kişiselverilerinkanunaaykırıolarakişlenmesisebebiylezararauğramasıhâlindezararıngiderilmesinitalepetme.

7.2. Kişisel Veri SahibininHaklarınıKullanması

Kişiselverisahipleri6.1.maddedesayılanhaklarailişkintaleplerini,Kurul’unbelirlediğiyöntemlerleSeraline’ailetebilir. Kişisel verisahipleriveadlarınabaşvuruhakkıbulunanlar“Kişisel VeriSahibiBaşvuruFormu”(Ek-4)doldurularak, Seraline’abaşvurabilir.

7.3. Seraline’ınBaşvurularaCevapVermesi

Seraline,kişiselverisahibitarafındanyapılanbaşvurularıKanunvediğermevzuatauygunsonuçlandırır.UsuleuygunşekildeSeraline’ailetilentalepler,enkısasüredeveengeç30(otuz)güniçinde,ücretsizolaraksonuçlandırır.Ancak,işleminayrıcabirmaliyetgerektirmesihalinde, Kurultarafındanbelirlenentarifeuyarıncaücretalınabilir.

7.4. Kişisel Veri SahibininBaşvurusununReddedilmesi

Seraline, başvurudabulunankişininisteğini, aşağıdayeralandurumlarda,gerekçesiniaçıklayarakreddedebilir:

 1. Kişisel verilerinresmiistatistikileanonimhâlegetirilmeksuretiylearaştırma, planlamaveistatistikgibiamaçlarlaişlenmesi,
 2. Kişisel verilerinmillîsavunmayı, millîgüvenliği, kamugüvenliğini, kamudüzenini, ekonomikgüvenliği, özelhayatıngizliliğiniveyakişilikhaklarınıihlaletmemekya da suçteşkiletmemekkaydıyla, sanat, tarih, edebiyatveyabilimselamaçlarlaya da ifadeözgürlüğükapsamındaişlenmesi,
 • Kişisel verilerinmillîsavunmayı, millîgüvenliği, kamugüvenliğini, kamudüzeniniveyaekonomikgüvenliğisağlamayayönelikolarakkanunlagörevveyetkiverilmişkamukurumvekuruluşlarıtarafındanyürütülenönleyici, koruyucuve istihbari faaliyetlerkapsamındaişlenmesi,
 1. Kişisel verilerinsoruşturma, kovuşturma, yargılamaveyainfazişlemlerineilişkinolarakyargımakamlarıveyainfazmercileritarafındanişlenmesi,
 2. Kişisel veriişlemeninsuçişlenmesininönlenmesiveyasuçsoruşturmasıiçingerekliolması,
 3. Kişisel verisahibitarafındankendisitarafındanalenileştirilmişkişiselverilerinişlenmesi,
 • Kişisel veriişlemeninkanununverdiğiyetkiyedayanılarakgörevliveyetkilikamukurumvekuruluşlarıilekamukurumuniteliğindekimeslekkuruluşlarınca, denetlemeveyadüzenlemegörevlerininyürütülmesiiledisiplinsoruşturmaveyakovuşturmasıiçingerekliolması,
 • Kişisel veriişlemeninbütçe, vergivemalikonularailişkinolarakDevletinekonomikvemaliçıkarlarınınkorunmasıiçingerekliolması,
 1. Kişisel verisahibinintalebinindiğerkişilerinhakveözgürlükleriniengellemeihtimaliolması,
 2. Orantısızçabagerektirentaleplerdebulunulmuşolması,
 3. Talepedilenbilgininkamuyaaçıkbirbilgiolması.

7.5.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’naŞikâyetteBulunmaHakkı

Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Seraline’nın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

 • Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilebilecek Bilgiler

Seraline, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Seraline, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

8.YÜRÜTME

PolitikaYönetimKurulutarafındanonaylanmışveyürürlülüğekonulmuştur. Politika’nınteknikyürütümü“Kişisel VeriSaklamaveİmhaPolitikası” (Ek-5)ilesağlanmaktadır.

İşsüreçlerinde, taraflarnezdindePolitikanınyürütümü“MüşteriAydınlatmaMetniveAçıkRızaBeyanı(Ek-6),TedarikçiGizlilikTaahhütnamesi, AydınlatmaMetniveAçıkRızaBeyanı” (Ek-7)“ÇalışanAydınlatmaMetniveAçıkRızaBeyanı” (Ek-8), “ÇalışanAdayıAydınlatmaMetniveAçıkRızaBeyanı(Ek-9),“İnternet SitesiÇerezAydınlatmaMetni” (Ek-10), “KameraKayıtSistemleriAydınlatmaMetni” (Ek-11), TaşıyanAydınlatmaMetniveAçıkRızaBeyanı (Ek-12) ilegerçekleştirilmektedir.

Kanun vePolitika’nınyürütülmesindenvegerektiğindegüncellenmesindenYönetimKurulu, bukapsamdakitümişveişlemlerintakibinden, koordinasyonvedenetimindenSeraline Kişisel VerileriKorumaKomitesisorumludur.

9. YÜRÜRLÜK ve İLANI

Politikayayımıtarihiitibariyleyürürlüğegirmiştir.Politika’dameydanagelecekdeğişikliklerSeraline’nın internetsitesinde(https://www.seraline.com.tr/)yayımlanarakkişiselverisahiplerinin, ilgilikişilerinerişiminesunulur. Politikadeğişiklikleriilanedildiğitarihteuygulamayagirer.

EKLER

Ek 1- Veri Kategorilerive Kişisel Verileri

Ek 2- Kişisel Veri İşlemeAmaçları

Ek 3- Kişisel VerilerinAktarıldığıKişilerveAktarılmaAmaçları

Ek 4- VeriSahibiBaşvuruFormu

Ek 5- Kişisel Veri SaklamaveİmhaPolitikası

Ek 6- MüşteriAydınlatmaMetniveAçıkRızaBeyanı

Ek 7- TedarikçiGizlilikTaahhütnamesi, AydınlatmaMetniveAçıkRızaBeyanı

Ek 8- ÇalışanAydınlatmaMetniveAçıkRızaBeyanı

Ek 9- ÇalışanAdayıAydınlatmaMetniveAçıkRızaBeyanı

Ek 10- İnternet SitesiÇerezAydınlatmaMetni

Ek 11- KameraKayıtSistemleriAydınlatmaMetni

Ek 12- TaşıyanAaydınlatmaMetniveAçıkRızaBeyanı

 


 

EK 1- VeriKategorilerive Kişisel Veriler

                       

Veri Kategorileri

Kişisel Veri

Kimlik

Ad, Soyad

Anne- Baba Adı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Medeni Hali

Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No

TC Kimlik No

Cinsiyet  Bilgisi

TC Kimlik Kartı

Sürücü Belgesi

İletişim

Adres

E Posta Adresi

İletişim Adresi

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)

Telefon No

Lokasyon

Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.

Özlük

Bordro Bilgileri

Disiplin Soruşturması

İşe Giriş- Çıkış Belgesi Kayıtları

Özgeçmiş Bilgileri

Askerlik Bilgisi

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.

Müşteri İşlem

Fatura

Senet

Çek Bilgileri

Giriş-Çıkış Bilgileri

Sipariş Bilgisi

Talep Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliği

Kamera Kayıtları

İşlem Güvenliği

IP Adres Bilgileri

İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri

Şifre ve Parola Bilgileri

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi

Finans

Bilanço Bilgileri

Finansal Performans Bilgileri

Banka Hesap Numarası

IBAN Numarası

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgileri

Gidilen Kurslar

Meslek İçi Eğitim Bilgileri

Sertifikalar

Transkript Bilgileri

Pazarlama

Alışveriş Geçmişi Bilgileri

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Kapalı Devre Kamera Sistemi Görüntüsü, fotoğraf

Sağlık Bilgileri

Engellilik Durumuna Ait Bilgiler

Kan Grubu Bilgisi

Kişisel Sağlık Bilgileri

Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri

Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları

Test Sonuçları

Muayene Verileri

Reçete Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler

Güvenlik Tedbirine İlişkin Bilgiler

Aile Bilgileri

Çocuk Sayısı

Aile Cüzdanı

EşÇalışmaBilgileri

ÇocukEğitimveYaşBilgileri

DoğumveÖlümBelgesi

Çalışma Verisi

Departmanı

Çalışma Şekli

Mesleği

Referanslar

Son Şirketler (Çalıştığı yer, bölüm, süre)

Web Sitesi Kullanım Verileri

 

Başvuru Formu Doldurulma Tarihi

Aldığı veya Alamadığı Teklifler

Üye Olduğu Tarih

Siteye Login Olma Sıklığı/Zamanları

Son Login Tarihi

IP Adresi

Tarayıcı Bilgileri

Konum Verileri

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Anket Verileri

Firma’ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

İtibar Yönetimi Bilgisi

Firma’nın ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler.

Olay Yönetimi Bilgisi

Firma’nın ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.

İmzalar

Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izleri, özel işaretler

Sigorta

Özel Sigorta Verileri

Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri

Araç

Araç Plaka Verileri

Uyum Bilgisi

Politikalara uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve Teftiş Bilgisi

İç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler

 

EK 2-KategorikKişisel Veri İşlemeAmaçlar

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

EK 3 –Kişisel VerilerinAktarıldığıKişilerveAktarılmaAmaçları

SeralineKanun’un8.ve9.maddelerineuygunolarakçalışanadayı, çalışan, hissedar/ortak, potansiyelürünveyahizmetalıcısı,tedarikçiyetkilisi,tedarikçiçalışanı,ürünveyahizmetalan, veli/vasi/temsilci, ziyaretçiileailebireyiveyakınıkişilerinkişiselverileriniaşağıdasıralanankişikategorilerineaktarabilir:

 

Veri AktarımıYapılabilecekKişiler

Tanımı

Veri AktarımAmacıveKapsamı

Gerçekkişilerveyaözelhukuktüzelkişileri

Seraline faaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel kişiler

Gerçekleştirilenişveişlemilesınırlı

Hissedarlar

Seraline ile ortaklık ilişkisi kurmuş gerçek kişiler

Seraline’nın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin planlanması, yürütümü ve denetimi amacıyla sınırlı

İşOrtakları

Seraline’nın ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği gibi amaçlarla ilişkide olduğu iş ortakları

İşortaklığıkurulmasıveyürütülmesiamaçvefaaliyetleriilesınırlı

KanunenYetkiliKamuKurumveKuruluşları

SosyalGüvenlikKurumu, VergiDaireleri vb. ilgilimevzuathükümlerine gore Seraline’danbilgivebelgealmayayetkilikamukurumvekuruluşları

İlgilikamukurumveKuruluşlarınınkanuniyetkisinebağlıtalepettiğiamaçlasınırlı

Sözleşmelihizmetalınan, işbirliğiyapılankuruluşlar

Sözleşmelihizmetalınan, işbirliğiyapılanİlgilimevzuathükümlerigereğincebelirlişartlarauygunolarakkurulmuşvebuçerçevedefaaliyetlerinisürdürenkurumveyakuruluşlar

Sözleşmeveişbirliği, protokolesaslarıileyürüttüklerifaaliyetalanlarınagirenkonularileilgilisınırlı

Tedarikçiler

Seraline’a veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflar

Seraline’nın dış kaynaktan ticari faaliyetlerini yerine getirmek için mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla sınırlı

Özel SigortaŞirketleri

Sözleşmeli BES Şirketi

BES kapsamında yapılan bildirimle sınırlı

 

| | | | |